Advocaten voor een kort geding

Kort geding advocaten in Amsterdam

In spoedeisende zaken is een snelle rechterlijke beslissing noodzakelijk, en kan de uitkomst van een gewone procedure (een bodemprocedyure) niet worden afgewacht.

Voorbeelden van spoedeisende zaken, waar een kort geding bij uitstek voor bedoeld is, zijn:

  • de opheffing van een onrechtmatig beslag, bijvoorbeeld conservatoir beslag op een bankrekening
  • het dwingen van een wederpartij tot nakoming van een contractuele verbintenis, die niet betwist wordt (bijvoorbeeld door middel van een incasso kort geding)
  • doorbetaling van loon na een ontslag op staande voet waarvan de terechtheid wordt betwist
  • het beëindigen van een inbreuk op een recht (bijvoorbeeld een auteursrecht, merkrecht) of het beëindigen van onrechtmatige hinder.

 

Het voeren van een incasso kort geding

Een incasso kort geding is een snelle manier om een onbetwiste vordering juridisch te incasseren.

Wanneer een onbetwiste vordering ook na sommatie niet wordt betaald, kan de schuldeiser een incasso kort geding aanspannen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.
Voor een incasso kort geding geldt een aantal regels; zo moet de sommatie bij aangetekende brief of deurwaardersexploot plaats te vinden, en bij die sommatiebrief moet een concept van de dagvaarding ook al worden meegestuurd waarin de datum en tijd van de zitting staat.

 

Het voeren van een kort geding over de uitvoering van een vonnis; executiegeschil in kort geding

Een zogenaamd executiegeschil heeft betrekeing op de uitvoering van een gewezen vonnis.
In een kort geding over een executiegeschil probeert de debiteur de uitvoering van het vonnis zoals de crediteur die voor ogen heeft, tegen te houden.
Indien de partij die het reeds gewezen vonnis ten uitvoer legt, misbruik maakt van zijn recht, wordt de executie op vordering door de rechter geschorst.
Zo'n schorsing van executie van een vonnis kan wanneer het vonnis op een feitelijke of juridische misslag blijkt te berusten, of er feiten zijn voorgevallen of aan het licht zijn gekomen na het vonnis die een noodtoestand voor de geëxecuteerde veroorzaken, zodat de beoogde executie van het vonnis niet aanvaardbaar zou zijn.
Een executiegeschil is geen verkapt hoger beroep tegen de inhoud van het vonis zelf.
 

Dwangsom in kort geding

Vaak worden veroordelingen in kort geding versterkt door een dwangsom. Dat kan niet bij een veroordeling tot betaling van een geldsom.
Een dwangsom houdt vaak in dat voor iedere dag dat de gedaagde niet aan de veroordeling voldoet, hij een bepaald bedrag moet betalen. Het is een dwangmiddel om zeer te zijn dat de veroordeling ook werkelijk wordt nagekomen. Een ander dwangmiddel is lijfsdwang (gijzeling) van de partij die niet aan de veroordeling voldoet. Dat zware middel kan slechts onder specifieke omstandigheden worden ingezet..
 

Hoger beroep tegen een kort geding-vonnis

Tegen een kort geding-vonnis kan binnen vier weken na de dag van het vonnis hoger beroep worden aangetekend.
Als de zaak ècht zeer spoedeisend is kan een zogenaamd spoedappel worden ingesteld, zodat nog sneller zal worden beslist
Voor het instellen van een hoger beroep tegen een kort geding-vonnis is altijd een advocaat nodig.
 

Kort geding advocaat Amsterdam

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het aanspannen van een kort geding en het voeren van verweer in kort geding.

Indien u een kort geding wenst aan te spannen of gedaagde bent in een kort geding, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen om uw opties te bespreken.
 
 
 


  • Koopcontract woning en verborgen gebrek

  • Te weinig huurinkomsten uit uw bedrijfsruimte? Laat de huurprijs nader vaststellen!

  • Kort geding: vijf tips voor succes!

  • VvE verbod Airbnb verhuur toeristen

  • Bank moet opslagverhoging terugbetalen: eindelijk succes ondernemer!

Categorie├źn

Juridisch actueel

Movie

Contact form