Blogs van advocaten
in Amsterdam

Meldplicht verhuurder in strijd met Grondwet

Meldplicht Airbnb verhuurder in strijd met Grondwet 

De meldplicht die de gemeente aan verhuurders wil opleggen om Airbnb-verhuur tegen te gaan, is in strijd met artikel 10 van de Grondwet en artikel 8 EVRM. Iedereen, ook een huiseigenaar, heeft recht op privacy en eerbiediging van zijn privéleven en zijn woning. De overheid heeft geen recht op de informatie of je zelf in je woning bent of deze hebt verhuurd. Dit grondrecht mag alleen beperkt worden als dat in de wet is bepaald, en dat is niet het geval. Een verhuurder kan dat ook een beroep doen op art. 10 lid 1 Grondwet en art. 8 EVRM indien de gemeente tot handhaving van een ingevoerde meldplicht zou willen overgaan. 

Geen wettelijke basis meldplicht verhuur Airbnb 

Er is geen wettelijke basis voor een dergelijke meldplicht voor een verhuurder. Ook ontbreekt bij het opleggen van een dergelijke meldplicht, in samenhang met de beperking maximaal 60 dagen te mogen verhuren, een fair balance tussen het belang dat de gemeente nastreeft in relatie tot de (onevenredige) inbreuk op het eigendomsrecht van een huiseigenaar. Die fair balance volgt uit de rechtspraak over art. 1 EP (Eerste protocol bij het EVRM). Ik voorzie dan ook dat deze meldplicht geen stand zal houden bij de rechter. Lees ook: boete illegale verhuur Airbnb.

Onevenredige inbreuk op eigendomsrecht en recht op verhuur 

Het doorzetten van de acties van de gemeente tegen verhuurders kan ook tot schadeclaims tegen de gemeente leiden. Als de rechter de inbreuk op het eigendomsrecht onevenredig acht dient de gemeente de veroorzaakte schade aan huiseigenaren te vergoeden. Dat volgt uit de wettelijke regeling inzake nadeelcompensatie en vaste rechtspraak van de Hoge Raad:

Een bestuursorgaan is gehouden tot compensatie van onevenredige – buiten het maatschappelijk risico vallende en op een beperkte groep burgers of instellingen drukkende – schade als gevolg van hun op de behartiging van het openbaar belang gerichte optreden. 

Airbnb verhuurder en medewerking meldplicht verhuur 

Ook hoeft een verhuurder niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling in het geval hij regels van de Gemeente zou overtreden. Dat volgt uit het eeuwenoude beginsel nemo tenetur, dat is opgenomen in de Algemene Wet Bestuursrecht. Een verhuurder die aangesproken zou worden op het melden van verhuur aan de gemeente dient ook de cautie te krijgen; de ambtenaar moet hem waarschuwen dat hij niet tot antwoorden verplicht is (art. 5:10a AWB). Ook bij handhavingsacties van de gemeente heb ik als advocaat helaas moeten vaststellen dat de gemeente (grond)rechten aan de laars lapt, zoals het vervangen van sloten, onbevoegd binnentreden, niet geven van de cautie, uitoefenen dwang tot afzien van bezwaar e.d. Lees ook: vijf tips voor verhuur via Airbnb.

Categorie├źn

Juridisch actueel

Movie

Contact form