Blogs van advocaten
in Amsterdam

Auteursrecht op smaak?

Auteursrecht op smaak

In een beschikking (op een verzoek tot het leggen van bewijsbeslag) heeft de Rechtbank aangenomen dat het voldoende aannemelijk is dat er auteursrecht op een smaak kan rusten. 

De rechtbank baseert die aanname op een eerder in 2006 gewezen arrest van de Hoge Raad (Lancome/Kecofa) waarin werd geoordeeld dat het mogelijk is dat geurcombinaties in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming.

Artikel 10 Auteurswet

In artikel 10 van de Auteurswet wordt bepaald wat een werk in de zin van die wet kan zijn, door een (niet volledige) opsomming te geven, maar ook door te bepalen dat in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking gebracht onder het auteursrecht kan valalen.

In het eerder genoemde arrest Lancome/Kecofa formuleert de Hoge Raad het aldus:
"Bij de beoordeling van dit onderdeel wordt vooropgesteld dat daarin niet wordt bestreden dat een geur - waaronder hierna telkens begrepen: een geurcombinatie - in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming. Dat uitgangspunt is juist. De in art. 10 Aw, naast de niet-limitatieve opsomming van werksoorten, neergelegde omschrijving van wat als 'werk' in de zin van die wet moet worden verstaan luidt algemeen en belet niet daaronder een geur te begrijpen. Dat brengt mee dat voor de vraag of een geur in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming beslissend is of het daarbij gaat om een voortbrengsel dat vatbaar is voor menselijke waarneming en of het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt."

Voorlopig oordeel

De beschikking is een interessante, maar desondanks wel te verwachten ontwikkeling in het auteursrecht. Voorheen was in de rechtspraak niet aanvaard dat ook een smaak auteursrechtelijk beschermd kon worden, maar in de literatuur klonken al wel langer de geluiden dat dit niet uitgesloten was. Weliswaar gaat het hier om een voorlopig oordeel, maar te verwachten is dat ook de bodemrechters deze mogelijkheid zonder veel moeite zullen aanvaarden.

Voor advies en bijstand in auteursrechtzaken kunt u contact opnemen met Frans de Voldere.

Categorie├źn

Juridisch actueel

Movie

Contact form